Projekty

Informujemy, że w dniach 23/08/2014 – 24/08/2014 w ramach Mikroprojektu pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” została zorganizowana w mieście Kowel na Ukrainie 2-dniowa kulturalna impreza plenerowa pn. „Festiwal 2 Kultur” z udziałem artystów i twórców z Kowla i Łęcznej.

W „Festiwalu 2 Kultur” wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Kowla i Łęcznej, Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, Centrum Kultury w Łęcznej, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, taneczne, malarze, plastycy i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Kowla i Łęcznej, mieszkańcy Miasta Kowel, Gminy Łęczna i regionu przygranicznego.

2-dniowa kulturalna impreza plenerowa odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu.

Jednostkami odpowiedzialnymi za wspólne przygotowanie, zorganizowanie i uczestnictwo w Festiwal 2 Kultur w Kowlu są partnerzy Mikroprojektu: Miasto Kowel (Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady) i Centrum Kultury w Łęcznej.

W ramach programu imprezy przeprowadzono: wystawę malarstwa, pokazy rękodzieła artystów ludowych, koncerty muzyczne, pokazy taneczne oraz prezentację kulinarną tradycyjnych regionalnych potraw kuchni krajów z miast partnerskich. Twórcy, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę wymienili swoje artystyczne doświadczenia. Artyści z obu miast zaprezentowali swoją twórczość i mieli możliwość jej konfrontacji w odniesieniu do działań artystycznych sąsiadów z partnerskiego miasta.

Udział w 2-dniowym „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” wzięło 35 przedstawicieli Gminy Łęczna (artyści i przedstawiciele władz samorządowych gminy i instytucji kultury), którym podczas pobytu towarzyszyła, w charakterze opiekunów, 5-osobowa delegacja miasta Kowel. Liczba ukraińskich uczestników to ok. 750 osób, a były to: dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 18 lat), uczestniczące w prezentacjach wokalnych (ok. 600 osób), młodzież i dorośli członkowie lokalnych zespołów muzycznych (ok. 120 osób), artyści lokalni (ok. 30 osób). Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników i odbiorców ukraińskich – mieszkańców Miasta Kowel, w tym artystów i ludzi kultury i sztuki. Zdecydowało to o faktycznej ilości uczestników, którzy aktywnie wzięli udział w występach na scenie „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” i osób biorących udział jako widzowie i odbiorcy. Działania zorganizowane w ramach Festiwalu 2 Kultur towarzyszyły odbywającym się w tych dniach ważnym uroczystościom i świętom państwowym Ukrainy z okazji Dnia Państwowej Flagi Ukrainy (23 sierpnia) oraz z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia).

 

Informujemy, że w dniu 27.05.2014r. na odnowionym Rynku I w Łęcznej zainstalowano wystawę archiwalnych fotografii prezentujących Łęczną sprzed lat, a w tym także Jarmarki Łęczyńskie. Wystawa związana jest z rozpoczynającą się w dniu 30.05.2014r. plenerową imprezą kulturalną „Jarmark Łęczyński”. Wydarzenie to jest elementem realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur

Wystawa została przygotowana i zainstalowana w formie 5 kompletów stojaków ekspozycyjnych (konstrukcja metalowa i betonowa podstawa) wraz z wydrukiem plansz z fotografiami. Na każdym stojaku zaprezentowane są dwie fotografie wydrukowane na wandaloodpornej płycie pokrytej lakierem UV. Fotografie na stojakach będą eksponowane przez minimum 4 miesiące trwania realizacji mikroprojektu.

Mikroprojekt „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30.01.2014r. nr BUG/01/K/14 zawartej ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG jako integralna część Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, nr IPBU.03.02.00-06-828/12.

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

Zakres rzeczowy Mikroprojektu obejmuje realizację następujących działań / wydarzeń:

  • Konferencja otwierająca projekt w Kowlu na Ukrainie;
  • Jarmark Łęczyński;
  • Festiwal 2 Kultur w Kowlu;
  • Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko–ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”;
  • Konferencja kończąca i podsumowująca projekt w Łęcznej.

Całkowita wartość Mikroprojektu wynosi 43.779,66 EUR, a w tym:

  • 39.401,69 EUR to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
  • 4.377,97 EUR to wartość wkładu własnego obu partnerów.