Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępne udogodnienia:

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury).
 3. Możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie.
 4. Strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki

Treści niedostępne: Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Niektóre z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część linków tekstowych i graficznych nie posiada tytułu lub „alt” jest pusty lub go brakuje.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo, ponieważ były skanowane.

Wyłączenia:

 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy i obrazy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Bartniczuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 55 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury w Łęcznej nie spełnia wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma dostępu do toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.
 • Brak windy oraz platformy podnośnika na I piętro.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej nie spełnia wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Nie ma dostępu do toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.