Informujemy o realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur”

Mikroprojekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30.01.2014r. nr BUG/01/K/14 zawartej ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG w ramach wdrażania Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, nr IPBU.03.02.00-06-828/12.

 

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

 

Mikroprojekt jest realizowany w partnerstwie przez:

§   Centrum Kultury w Łęcznej – Partner Wiodący Mikroprojektu,

§   Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego –Miasto Kowel, Ukraina – Partner Nr 1,

 

Okres realizacji Mikroprojektu: 01.02.2014r. – 31.01.2015r., 12 miesięcy

 

Grupę docelowa/uczestnicy Mikroprojektu: Centrum Kultury w Łęcznej, Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, przedstawiciele lokalnego samorządu Łęcznej i Kowla, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, teatralne, taneczne, malarze i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Łęcznej i Kowla. Wielkość grupy docelowej szacowana jest na 12000 osób.

 

Zakres rzeczowy Mikroprojektu obejmuje realizację następujących działań / wydarzeń:

§    Konferencja otwierająca projekt w Kowlu na Ukrainie;

§    Jarmark Łęczyński;

§    Festiwal 2 Kultur w Kowlu;

§    Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”;

§    Konferencja kończąca i podsumowująca projekt w Łęcznej.

 

Całkowita wartość Mikroprojektu wynosi 43.779,66 EUR, a w tym:

§    39.401,69 EUR to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,

§    4.377,97 EUR to wartość wkładu własnego obu partnerów.