Regulamin

funkcjonowania zespołów, klubów i kół zainteresowań w Centrum Kultury w Łęcznej w sezonie 2023/24

 

§1

 1. Centrum Kultury w Łęcznej w ramach działalności statutowej organizuje i prowadzi zajęcia: muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, kluby, warsztaty itp. w formie zespołów ruchu artystycznego zwane dalej zespołami.
 2. Zespoły ruchu artystycznego służą upowszechnianiu kultury i realizacji zadań określonych w Statucie CK.
 3. Przez CK należy rozumieć Centrum Kultury przy ul. Obrońców Pokoju 1, a przez CK-ODK Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Górniczej 12 zwane też placówkami.
 4. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przynależności do zespołów.

§ 2

 1. Informacja o prowadzonych przez CK zespołach dostępna jest na stronie internetowej
  www.ck.leczna.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/ckleczna.
 2. Zapisy do uczestnictwa w zespołach odbywają się w CK i CK–ODK.
 3. Członkami zespołów mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i warunki Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. O przyjęciu do danego zespołu decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność miejsc. Wybór zajęć w grupie wiekowej zależy od zaawansowania uczestnika. Pierwszeństwo w przyjęciach mają osoby kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku kulturalnego.
 5. Warunkiem przyjęcia do zespołu jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej Karty uczestnika. Karta stanowi Załącznik nr 1 (os. niepełnoletnie), załącznik nr 2 (os. pełnoletnie) do niniejszego Regulaminu, a w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia pandemicznego - oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć.
 6. Miejsce i czas prowadzenia zajęć zespołów CK i CK-ODK podany jest na stronie internetowej CK.
 7. CK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w czasie trwania zajęć.

§ 3

 1. Przynależność do danego zespołu jest odpłatna. Decyzje o wysokości opłat podejmuje dyrektor CK.
 2. Wysokość opłat za przynależność do danego zespołu określona jest w cenniku opłat, który stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Opłaty za przynależność do zespołu dokonuje się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na konto CK: PKO BP 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064, w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko członka zespołu, nazwę zespołu, w którym uczestniczy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy. 
 4. Uczestnik, który nie wniósł opłaty przez okres dwóch miesięcy, może być zawieszony w zajęciach zespołu i udziale w turniejach po uprzednim wezwaniu do zapłaty i pouczeniu o skutkach wynikających z Regulaminu, a w przypadku nie uiszczenia opłat skreślony z listy uczestnictwa.
 5. Dyplomy uczestnictwa otrzymają tylko członkowie zespołów nie zalegający z opłatami i uczestniczący w zajęciach do końca roku kulturalnego.
 6. Opłat za przynależność do zespołu nie pobiera się w przypadku rezygnacji z zajęć, z zastrzeżeniem §4 ust. 2.
 7. Opłata za przynależność do zespołu jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.
 8. Opłaty dotyczące zakupu strojów i udziału w turniejach, konkursach, pokazach regulowane będą na zasadach ustalonych przez dyrektora CK.

§ 4

 1. Nieobecność uczestnika (usprawiedliwiona lub nie) w zajęciach zespołu nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia i traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 2. W przypadku nieobecności powyżej 2 tygodni, usprawiedliwionej chorobą lub innym zdarzeniem losowym uczestnik może zwrócić się o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty za dany miesiąc na podstawie pisemnego wniosku w terminie 14 dni od stwierdzonej nieobecności na zajęciach. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor CK.
 3. Zastrzega się możliwość zawieszenia zajęć w przypadku niskiej frekwencji w związku z zaistnieniem siły wyższej (np. pandemia).
 4. Rezygnacja z przynależności do zespołu bądź uczestnictwo w zajęciach przez niepełny miesiąc nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaty. Rezygnacja bądź zawieszenie przynależności do zespołu mogą dotyczyć wyłącznie pełnych miesięcy.
 5. Rezygnacja z przynależności do zespołu następuje na skutek pisemnego oświadczenia przez rodzica, opiekuna prawnego złożonego do biura CK.
 6. Naganne zachowanie w czasie zajęć może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

 1. Za stan sal i pracowni po zajęciach zespołu odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 2. W salach i pracowniach CK i CK-ODK uczestnicy przebywają wyłącznie w obecności instruktora.
 3. Opuszczenie sal i pracowni w czasie zajęć zespołu powinno być uzgodnione z instruktorem.
 4. Korzystający z sal i pracowni zobowiązani są:
  a) zmieniać obuwie przed wejściem na salę,
  b) dbać o porządek w pomieszczeniach i salach,
  c) nie niszczyć sprzętu i urządzeń,
  d) bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora.

§ 6

 1. Członkowie zespołów korzystają z materiałów i sprzętu znajdującego się w salach wyłącznie w obecności i pod kierunkiem instruktora.
 2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi, który odpowiada za właściwe jego użytkowanie.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia placówki ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Członków zespołu obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jakichkolwiek materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia będących własnością CK i CK-ODK.

§ 7

 1. Wszystkich członków danego zespołu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia członkowie zespołów zobowiązani są dostosować się do poleceń instruktora lub pracowników CK.

§ 8

 1. CK i CK-ODK sprawuje opiekę nad uczestnikami tylko w czasie trwania zajęć zespołu.
 2. CK i CK-ODK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez członków zespołów.
 3. Podczas zajęć odbywających się w budynku CK i CK-ODK uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem NW przez CK. CK ubezpiecza uczestników zespołów tylko na czas wyjazdów na turnieje, pokazy, konkursy odbywające się poza placówką.
 4. Wpłata za udział (koszty transportu, akredytacji itp.) w turnieju, pokazie, konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka.

§ 9

 1. Prace uczestników przechodzą na własność placówki i służą edukacji kulturalnej oraz promowaniu działalności statutowej CK i CK-ODK, a te o szczególnych walorach artystycznych mogą tworzyć archiwum dorobku placówki.
 2. CK i CK-ODK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach promocyjnych placówki z prawem do wykorzystania wizerunku uczestnika zajęć, za pisemną zgodą opiekuna prawnego uczestnika zajęć udzieloną w dniu zapisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych wiązać się będzie również z udziałem w konkursach/ turniejach, ponadto organizatorem konkursów /turniejów może być również inny podmiot, który będzie przetwarzał dane na podstawie jednej z przesłanek z art.6 ust.1 RODO 
 4. Uczestnicy zajęć decydując się na przynależność do danego zespołu, akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się go przestrzegać.
 5. Wykorzystywanie danych osobowych uczestników następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr  119,s.1

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje dyrektor CK.

 

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (oświadczenia o stanie zdrowia.pdf)Oświadczenie o stanie zdrowia41 kB2021-05-31 16:00
Pobierz plik (regulamin.docx)Regulamin zajęć CK i ODK18 kB2023-07-28 17:33
Pobierz plik (Załącznik nr 1 karta zgłoszenia.pdf)Załącznik nr 1 karta zgłoszenia140 kB2023-07-28 17:43
Pobierz plik (Załącznik nr 2 karta zgłoszenia dorośli-1.pdf)Załącznik nr 2 karta zgłoszenia dorośli144 kB2023-07-28 17:42
Pobierz plik (Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 5 - opłaty[2].pdf)Załącznik nr 3 opłaty132 kB2023-11-06 20:28
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4121 kB2021-05-31 15:55