Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza

 

zespoły do udziału w

 

XII FESTIWALU KAPEL ULICZNYCH I PODWÓRKOWYCH

 

ŁĘCZNA 2009

 


Głównym celem Festiwalu jest propagowanie folkloru miejskiego, przejawiającego się m.in. w tradycyjnym ulicznym i podwórkowym muzykowaniu. Festiwal pozwala również na konfrontację dokonań artystycznych kapel, wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność i widowiskowość ulicznych, podwórkowych i jarmarcznych spektakli. Jest próbą dokonania swoistej symbiozy współczesności z tradycją folkloru miejskiego. Od czterech lat Festiwal ma rangę międzynarodową. Uczestnictwo kapel z zagranicy stwarza możliwość stałej współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami w wymiarze kulturalnym i społecznym oraz wzmacnia i rozbudowuje istniejący potencjał i zasoby dziedzictwa kulturowego obu narodów.

 


 

I

XII Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych „Łęczna 2009” odbędzie się na terenie Targowiska Miejskiego (przy ul. Braci Wójcickich 3 - Osiedle Niepodległości) w dniach 25 - 26 lipca 2009 r. (przyjazd uczestników 25.07.2009 w godz. przedpołudniowych, wyjazd 26.07.2009 po koncercie finałowym w godz. wieczornych).

II

Karty zgłoszeń kapel należy przesłać w terminie do 01.06.2009 na adres: Centrum Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, tel./fax (0-81)752-15-47. Do dnia 20.06.2009 zespoły zakwalifikowane otrzymają potwierdzenia (pocztą lub faxem). Brak potwierdzenia w w/w terminie oznacza niezakwalifikowanie do festiwalu.

III

Organizatorzy zapewniają uczestnikom krajowym jeden nocleg (25/26.07.2009) oraz pełne wyżywienie wyłącznie członkom kapel i osobom funkcyjnym.

IV

Kwaterowanie uczestników dn.25.07.2009 r. od godz.11.00 w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

V

Biuro Organizacyjne Festiwalu znajduje się na Targowisku Miejskim w Łęcznej ul. Braci Wójcickich 3 (miejsce Festiwalu).

VI

Przesłuchania konkursowe dn. 25.07.2009 od godz.16.00 – Targowisko Miejskie (adres j.w.) Program prezentacji estradowej nie może przekroczyć 15 minut.

VII

Koncert Finałowy Festiwalu odbędzie się 26.07.2009 r. (niedziela) Targowisko Miejskie, w godz. 15.00- 23.00 zostanie poprzedzony ogłoszeniem werdyktu Jury Festiwalu i wręczeniem nagród, wyróżnień i dyplomów.

VIII

Główna nagroda wynosi 2.500 zł. Jury Festiwalu i Organizatorzy przyznają nagrody i wyróżnienia finansowe wszystkim jego uczestnikom. Ponadto Prezes PGKiM w Łęcznej ufunduje Puchar za najlepszą piosenkę o tematyce jarmarcznej, a Prezes RL Lublin Puchar jako Nagrodę Publiczności.

IX

Kapele uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Festiwalu, ustalonych godzin występów, posiłków itp.

X

Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą: 10 - 11 mikrofonów.

XI

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

XII

Każda kapela po przyjeździe do Łęcznej otrzyma Program Festiwalu zawierający szczegółowy plan imprez i posiłków.

XIII

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów oraz decydowania w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

XIV

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony bez opieki sprzęt i przedmioty osobiste.

XV

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego wykorzystania nagrań audio i video dokonanych podczas przesłuchań i koncertów.

XVI

W załączeniu przesyłamy KARTĘ ZGŁOSZENIA. Prosimy o jej czytelne wypełnienie z podaniem numeru telefonu oraz informacji o zespole i odesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2009 r.

 

Do zobaczenia w Łęcznej!

Organizatorzy