Info

ZOBACZ NASZ FANPAGE

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępne udogodnienia:

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury).
 3. Możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie.
 4. Strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki

Treści niedostępne: Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Niektóre z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część linków tekstowych i graficznych nie posiada tytułu lub „alt” jest pusty lub go brakuje.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo, ponieważ były skanowane.

Wyłączenia:

 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy i obrazy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Bartniczuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 55 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury w Łęcznej nie spełnia wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma dostępu do toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.
 • Brak windy oraz platformy podnośnika na I piętro.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej nie spełnia wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Nie ma dostępu do toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inspektor Ochrony Danych Adam Walczuk

tel. 534 883 007
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (klauzula informacyjna - monitoring.doc)Klauzula informacyjna - monitoring44 kB2020-03-14 10:25
Pobierz plik (Klauzula informacyjna -kontrahent umowa.pdf)Klauzula informacyjna - kontrahent umowa63 kB2021-02-03 15:34
Pobierz plik (Klauzula informacyjna- zleceniobiorca.pdf)Klauzula informacyjna - zleceniobiorca70 kB2021-02-03 15:35

Centrum Kultury w Łęcznej jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXIV/103/92 Rady Miejskiej z dnia 9.09.1992 r.
Centrum Kultury w siedzibie przy ul. Obrońców Pokoju 1 funkcjonuje od 1994 r. W strukturach CK - jako filia - od lipca 1999 roku funkcjonuje CK-Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Górniczej 12, działający wcześniej pod szyldem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. W latach 2004-2007 budynek i jego otoczenie przeszły generalną modernizację co w znaczącym stopniu poprawiło funkcjonalność obiektu i estetykę tego miejsca. Od 2022 r. dyrektorem Centrum Kultury jest Aleksandra Murat-Bochen.

Celem placówki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Łęczna poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej, animowanie tych potrzeb, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i aktywności twórczej. Ważnym zadaniem CK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
dni lecznejCentrum Kultury realizuje wielokierunkową działalność kulturalną na różnych płaszczyznach w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Działalność środowiskowa Centrum skupia się na organizacji największych imprez kulturalnych w mieście takich jak Dni Łęcznej-Jarmark Łęczyński oraz prowadzeniu różnorodnych zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, pracowni edukacyjnych i na dążeniu do współpracy z lokalnymi placówkami (szkoły, przedszkola) i stowarzyszeniami (tj. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA czy Uniwersytet Trzeciego Wieku).
W wymiarze regionalnym działalność placówki polega na organizacji przedsięwzięć o zasięgu powiatowym i wojewódzkim tj.: Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Zimowy Festiwal Teatralny Hej kolęda, kolęda… czy konkursy plastyczne Święta Bożego Narodzenia, Symbole Świat Wielkanocnych bądź literackie jak Sztubackie strofy. W placówce prężnie funkcjonują dwie galerie, w których w ciągu roku organizowanych jest kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych twórców z Łęcznej, powiatu łęczyńskiego i kraju.
m kapeleZ najważniejszych zadań w wymiarze ogólnopolskim należy wymienić - organizowany od ponad dwudziestu lat - Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych i Barbórkowy Turniej Szachowy o Kordzik Górniczy.
Na swoim koncie CK ma szereg przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, takich jak: „Dni Kultury Amerykańskiej 2006” – imprezy organizowanej wspólnie z Ambasadą USA czy Międzynarodowy Plener Artystyczny pn. Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów. W imprezie polsko-amerykańskiej wzięło udział wiele zespołów z USA a gościem honorowym był Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz Attache kulturalny tejże Ambasady. plener mW corocznym plenerze, biorą udział artyści z kraju i z po za jego granic m.in.: z Ukrainy, Białorusi, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Holandii, Korei i Japonii. W ramach umów partnerskich łęczyńscy twórcy uczestniczyli w wystawach i plenerach w Hajduhadhaz, Hortobagy, Hejce (Węgry) czy Treviolo (Włochy) oraz Kowlu (Ukraina). Centrum Kultury, w ramach umowy partnerskiej między Łęczną a Kowlem(Ukraina) od ponad dziesięciu lat realizuje program dobrego sąsiedztwa pod hasłem „granice nie muszą dzielić”. W tym zakresie CK realizuje wiele wspólnych przedsięwzięć kulturalnych a na swoim koncie placówka ma takie imprezy jak: „Dwie kultury w trzech odsłonach” - cykl trzech polsko-ukraińskich imprez plenerowych, „Magia miejsc” , Noc Świętojańska-Noc Kupały czy projekt „Folklor miejski Łęcznej i Kowla”.
Centrum Kultury prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. W dorobku placówki są wydawnictwa albumowe tj. Ziemia Łęczyńska Tradycja. Kultura. Przyroda, Łęczna miasto wielkich jarmarków w fotografii Wiktora Ziółkowskiego, 2 Eskadra Wywiadowcza(1918-1921) – album nagrodzony tytułem Album roku 2010 województwa lubelskiego czy publikacja historyczna Studia z dziejów Łęcznej(2017) pod red. Anny Sochackiej, wydana z okazji 550-lecia nadania prawa miejskiego Łęcznej .
Placówka podejmuje również działania kultywujące tradycje i propagujące chlubne karty z historii Polski oraz naszej małej ojczyzny, organizując bądź współorganizując okazjonalne konferencje historyczne i wystawy oraz obchody rocznicowe: odzyskania niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku czy poświęcone pamięci prawosławnych mieszkańców dawnej Łęcznej.
Centrum Kultury wspiera działania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz angażuje się w działalność charytatywną. Od lat aktywnie uczestniczy w organizacji w Łęcznej finałów WOŚP czy w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łęcznej.